СУДАЛГАА

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ (Судалгааны тайлан)
2016-2018 онд БСШУСЯ ба Олон улсын жайка байгууллага хамтран мэргэжлийн байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх зорилго бүхий PROCESS төслийг хэрэгжүүлсэн. Энэхүү төслийн хүрээнд боловсруулсан...