Author Archives: Админ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ТҮҮНД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ (Судалгааны тайлан)
БШУЯ, БМДИ, Боловсролын хүрээлэнгээс хамтран 21 аймаг 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа ЕБС-ийн бага ангийн багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 4...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс БМДИ, НТБҮТ, ХЧМЗБХ хамтран гадаад дахь монгол хүүхдэд эх хэл, соёлын хичээл зааж буй багш нарт мэргэжил, арга зүйн...
НҮБ-ийн Хүүхдийн сангаас Боловсролын Хүрээлэн, Марчаахай ХХК-тай  хамтран теле хичээл болон зайн сургалтад хамрагдах боломжгүй сургуулийн өмнөх /4-5/ насны хүүхдэд зориулсан 15...
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл” үндэсний нэгдсэн арга хэмжээнд сонсогчоор идэвхтэй оролцон санал сэтгэгдлээ цахим талбарт хуваалцсан зарим оролцогчтой тусгайлан...
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл” үндэсний нэгдсэн арга хэмжээнд сонсогчоор идэвхтэй оролцон санал сэтгэгдлээ цахим талбарт хуваалцсан зарим оролцогчтой тусгайлан...
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл” үндэсний нэгдсэн арга хэмжээнд сонсогчоор идэвхтэй оролцон санал сэтгэгдлээ цахим талбарт хуваалцсан зарим оролцогчтой тусгайлан...
Боловсролын хүрээлэнгээс түшиц байгууллага болон оролцож буй “Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл” үндэсний цахим зөвлөгөөнд сонсогчоор идэвхтэй оролцон санал сэтгэгдлээ...
“Тогтвортой хөгжлийн боловсролын төлөөх хамтын санаачилга, түншлэл” үндэсний нэгдсэн арга хэмжээнд сонсогчоор идэвхтэй оролцон санал сэтгэгдлээ цахим талбарт хуваалцсан зарим оролцогчтой тусгайлан...
2021 оны 05 сарын 03-07-ны хооронд “ТХ, ТХЗ, ТХБ ба Монгол улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, санаачилга  үндэсний цахим зөвлөгөөн”-ийг амжилттай зохион...