Теле-хичээлийн агуулга хуваарь

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 04 дүгээр сарын 20 -ны өдрийн А/10 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа.

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/04/a10Tushaal.pdf