Теле-хичээлийн агуулга хуваарь

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 03 дүгээр сарын 23 -ны өдрийн А/08 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа.

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/04/Теле-хичээл-А08.pdf