Боловсролын суурь мэдээллийн тайлангийн төслийн хэлэлцүүлэг боллоо.

Тайлангийн 1-р бүлэгт тусгагдсан “Улс орны хам нөхцөл”, “Сургуулийн өмнөх боловсрол”, “Бага дунд боловсрол”, “Мэргэжлийн боловсрол, сургалт”, “Дээд боловсрол”, “Насан туршийн боловсрол” -ын нөхцөл байдал, тайлангийн 2-р бүлэгт тусгадсан “Инклюсив ба үл алагчлал”, “Боловсролын чанарын үнэлгээ”, “Багшийн хангалт ба хөгжил”, “Боловсрол дахь мэдээлэл харилцаа холбооны технологи”, “Боловсролын салбарын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт”, “Сектор дамнасан бодлого, төлөвлөлт” талаар ажлын хэсгийн гишүүд танилцуулж боловсролын байгууллагуудын төлөөлөлтэй  хэлэлцүүлэг хийв.

2019 оны 4 -р сард тайлангийн үндэсний хэмжээний хэлэлцүүлэг хийж, хүлээлгэн өгөх юм.