Суралцахуйн удирдамж

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04 -ний өдрийн А/61 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө“ -г хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 09 дүгээр сарын 11 -ний өдрийн А/23 тоот тушаалаар батлагдсан Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

  1. Заавал судлах хэсгийн XII ангийн Монголын түүх хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж – 15 хуудас
  2. Заавал судлах хэсгийн X, XI ангийн Биеийн тамир – Эрүүл мэнд хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж – 48 хуудас
  3. Заавал судлах хэсгийн X, XI ангийн Мэдээллийн технологи хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж – 28 хуудас
  4. Заавал судлах хэсгийн X, XI ангийн Дизайн / Зураг зүй, технологи хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж – 54 хуудас

(Хичээлийн нэр дээр дарж дэлгэрэнгүй үзнэ үү!)