EN Сурах бичгийн судалгааны сектороос…

2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр зохиож хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх дараах сурах бичиг, багшийн номын зохиогчийн багийг шалгаруулан саналыг БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Үүнд:

  1. Суурь боловсрол /6-9-р анги/-ын 16 нэрийн сурах бичиг,
  2. Бүрэн дунд боловсрол /10, 11 дүгээр анги/-ын заавал судлах хичээлийн 20 нэрийн сурах бичиг,
  3. Тусгай хэрэгцээт боловсролын 4 нэрийн сурах бичиг,
  4. Бүрэн дунд боловсрол /10-12 дугаар анги/-ын сонгон судлах хичээлийн 14 нэрийн багш.