EN Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектороос гаргасан зарим бүтээгдэхүүнүүд

2017.07.28

Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, судалгааны тайлан, ном, сурах бичиг, гарын авлага

 1. (2016) АХБ-ны “Чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа” төсөл., “Боловсролын чанарт нөлөөлөх сургуулийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох” судалгааны тайлан.
 2. (2016) БСШУЯ., Швейцарийн хөгжлийн агентлаг., “БДБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, хичээл үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл санааг тусгах байдал” төслийн тайлан.
 3. (2016) БСШУСЯ. “X ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” судалгааны тайлан., УБ
 4. (2016) Энхжаргал,Х., “Бүтээлч эрэлхийллийн аргаар ТХБ-ын цогц чадамж төлөвшүүлэх арга зүй” сургалтын модуль, УБ
 5. (2016) Энхжаргал.Х., ЕБС-д эхний жилдээ ажиллаж буй хөгжмийн багш нарын үндсэн сургалтын гарын авлага., УБ
 6. (2016) Судлагдахуун бүрээр “Бүрэн дунд боловсролын шинэчилсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга зүй” сургалтын гарын авлага., УБ
 7. (2016) Судлагдахуун бүрээр үндэсний болон нийслэлийн сургагч багш бэлтгэх сургалтын гарын авлага., УБ
 8. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн.Д., Ерөнхий боловсролын сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа хэрхэн туссаныг илрүүлэх шалгуур үзүүлэлт ба оноо, 1.0 х.х. УБ
 9. (2016) Монголхатан.Г., Эрт оролцооны бүтээлч сургалтын хөтөлбөр, 4х.х., УБ
 10. (2016) “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” сургууль багш нарт зориулсан гарын авлага., УБ
 11. (2016) Түвшинжаргал.Д, нар., Математикийн цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх багш нарт зориулсан сургалтын модуль, УБ
 12. (2016) Пүрэв.О., Боловсролын хүрээлэнгийн түүх., 46.6 х.х, УБ: Соёмбо ХХК
 13. (2016) Цэвэгмид.Ц нар., “Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсролд” багш нарт зориулсан гарын авлага., УБ
 14. (2016) Түвшинжаргал. Д нар., VI-VII ангийн математикийн сургалтын материал
 15. (2016) Түвшинжаргал. Д нар., VI-IX ангийн Математикийн сурах бичиг, багшийн ном
 16. (2016) Цэвэгмид.Ц нар., Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсролд гарын авлага., Unicef.
 17. (2016) Цэвэгмид.Ц, “Тархины саажилттай хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” зөвлөмж. Боловсрол судлал сэтгүүл. № 08. 48-54 х.
 18. (2016) Цэвэгмид.Ц., “Аутизмтай хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийн онцлог”. зөвлөмж. УБ.
 19. (2016) ЕБС-ийн I-XII ангийн бүх судлагдахуунаар сургалтын цөм хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж, багшийн ном бүрэн дунд боловсролын ахлах ангийн сургалтын цөм хөтөлбөр, суралцахуйн удирдамж.
 20. (2016) Easy English-1 англи хэлний анхан шатны дасгал ажлын дэвтэр., 8хх. УБ