EN Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд en

2017.07.28

Эрдэм шинжилгээний бүтээлээс:

Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа I хэсэг. 1.0 х.х. “Боловсрол судлал” сэтгүүл. №05., УБ

2. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа II хэсэг. 2.0 х.х., “Боловсрол судлал” сэтгүүл. № 08 3-15 дахь тал., УБ

3. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн.Д., Түүх, нийгмийн ухааны сургалтын агуулга, аргазүй, үнэлгээний шинэчлэлийн судалгаанаас. “Лавай” сэтгүүл. № 05., УБ

4. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн Д., Түүхийн сургалтын агуулга, аргазүй, үнэлгээний шинэчлэл: онол, туршлага, стратеги, 1.0 х.х. “Түүх, нийгмийн ухааны боловсролын онол, аргазүйн асуудал”, 8-15 дахь тал., УБ.

5. (2016) Пүрэв.О., Суралцагч шинжлэн судлах арга барилд суралцахуй 0.4 х.х. “Багшийн хөгжил” сэтгүүл. № 3, 29-30 дахь тал., УБ

6. (2016) Пүрэв.О., Сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл ба суралцагч шинжлэн судлах арга барилд суралцахуй 0.6 х.х. Боловсролын судалгаа, арга зүйн өгүүллүүд. №2., УБ

7. (2016) Пүрэв.О, Отгонбаатар. Х., Боловсролын болон эрдмийн зэргийн тухай асуудалд. Боловсролын судалгаа, арга зүйн өгүүллүүд. №2, 47-52., УБ

8. (2017) Пүрэв.О., Монголчуудын хүүхдээ хүмүүжүүлэх үзэл баримтлал, сурган хүмүүжүүлэх өв, Данкугийн Их сургуулийн Монгол судлалын сэтгүүл. №01/841., БНСУ

9. (2016) Монголхатан.Г, Сарантуяа.Д., Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр ба багш нарын шинэчлэл, хөгжил. Боловсрол судлал сэтгүүл. №8, 39 дах тал., УБ

10. (2016) Сарантуяа.Д, Монголхатан.Г., Сургуулийн өмнөх боловсролын эрх зүйн орчны баримт бичгийн түүхчилсэн судалгаа. Боловсрол судлал сэтгүүл. №10, 38 дах тал., УБ

11. (2016) Цэвэгмид.Ц, Гэндэнжамц.С., Тэгш хамруулан сургах боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд. Боловсролын судалгаа, аргазүйн өгүүллүүд. №2, 67-74 тал., УБ

12. (2016) Энхтогтох.A, Отгонбаяр.Ц., Сургалтын цөм хөтөлбөрт ТХБ-ын үзэл санаа туссан байдал, Боловсролын сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал, шийдэл, арга зам, Эрдэм шинжилгээний үндэсний хамтарсан гурав дахь хурлын эмхэтгэл. 278 дахь тал., УБ

13. (2016) Отгонбаатар.Х., Даалгаврын хариултын онолын 3 параметртэй загварыг ашиглаж тестийн даалгавруудад шинжилгээ хийх нь. Шинжлэх ухааны Академийн мэдээ сэтгүүл. №218, 24-30., УБ.

14. (2016) Цэцэгжаргал.Х, Отгонбаатар.Х., Мэргэжлийн боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн хэрэгцээг тодорхойлсон судалгааны үр дүн. Боловсрол судлал сэтгүүл. УБ

15. (2016) Отгонбаатар.Х., Даалгаврын хариултын онолыг боловсролын үнэлгээнд ашиглах нь. Боловсролын үнэлгээ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 77-88. УБ

16. (2016) Амаржаргал.А, Мөнхжаргал.Ж, Хишигбаяр.Б, Отгонбаатар.Х., Шинэ чадамжийн үнэлгээний бодлого, хэрэгжилт. Боловсролын үнэлгээ олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл, 100-105. УБ

17. (2016) Цэцэгжаргал.Х, Отгонбаатар.Х., Сурагчдын сурлагын амжилт ба сургуулийн уур амьсгалын зарим хүчин зүйлийн хоорондын хамаарлыг судалсан нь. Боловсрол судлал сэтгүүл, №122, 63-69. УБ

18. Эрдэнэчимэг, Б. (2016). Нэгдүгээр ангийн математикийн зарим сэдэвт холбогдох даалгаврыг сурагчид гүйцэтгэсэн байдалд хийсэн шинжилгээ. “Боловсролын үнэлгээ” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэлийн эмхтгэл, тал 379-382., УБ

Хоёр. Илтгэл

19. (2016) Пүрэв.О, Энхтогтох.А нар., Сургалтын хөтөлбөрийн судлагаа, хөгжил, шийдвэрлэх асуудлууд 1.5 х.х. Боловсролын хүрээлэнгийн 60 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний хурлын эмхэтгэл номд хэвлэгдсэн., УБ

20. (2016) Энхжаргал.Х, Отгонтуяа.С нар., “Урлагийн боловсролын шинэ хандлага сургалтын хөтөлбөрт” илтгэл, Боловсролын хүрээлэн эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлцүүлсэн., УБ

21. (2016) Энхтогтох.А, Түвшинжаргал.Д, Энхжаргал.Х, Отгонтуяа.С, нар “Япон улсын Токио хотын ахлах сургуулиудын хэв шинж, тэдгээрийн сургалтын төлөвлөгөөнд хийсэн судалгааны үр дүнгээс” илтгэл, Боловсролын хүрээлэн эрдэм шинжилгээний хуралд хэлэлуүүлсэн., УБ

22. (2016) ЕБС-ийн Х ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, Азийн хөгжлийн банк., Боловсролын хүрээлэн. УБ

23. (2016) Монголхатан.Г, Сарантуяа.Д., Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр ба багш нарын шинэчлэл, хөгжил, Боловсролын хүрээлэнгийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал., УБ.

24. (2016) Сарантуяа.Д, Монголхатан.Г., Сургуулийн өмнөх боловсролын эрх зүйн орчны баримт бичгийн түүхчилсэн судалгаа, Боловсролын хүрээлэнгийн 60 жилийн ойн хурлын эмхэтгэл., УБ.

25. (2016) Цэвэгмид.Ц., Хамтын хичээл-сургалтын хичээлийн төлөвлөлтийн арга зүйн асуудалд. Тусгай боловсролын үндэсний төвөөс зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний хурал., УБ

26. (2016) Цэвэгмид.Ц., Япон улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлж буй боловсрол. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд боловсрол олгох орчин үеийн чиг хандлага, хэтийн төлөв сэдэвт олон улсын II зөвлөгөөн., УБ

27. (2016) Цэвэгмид.Ц., Тэгш хамруулан сургах боловсролд тулгамдаж буй асуудлууд. Боловсролын хүрээлэнгийн 60 жилийн ойд зориулсан эрдэм шинжилгээний хурал., УБ

28. (2016) Лувсандорж.Ц, Эрдэнэчимэг.Б., Математикийн дүйцсэн сургалтын модулийн тогтвортой хөгжилжилтийн шинжилгээ. “Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын дүйцсэн сургалтын хөтөлбөрт тогтвортой хөгжлийн боловсролын үзэл санаа, агуулгыг тусгах нь” хэлэлцүүлэг.

Гурав. Судалгааны төсөл, бүтээгдэхүүн

1. (2016) БСШУЯ., Швейцарийн хөгжлийн агентлаг., “БДБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, хичээл үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл санааг тусгах байдал” төслийн тайлан.

2. (2016) БСШУСЯ. “X ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” судалгааны тайлан., УБ

3. (2016) АХБ-ны “Чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа” төсөл., “Боловсролын чанарт нөлөөлөх сургуулийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох” судалгааны тайлан.

Дөрөв. Хамтран бичсэн гарын авлага, зөвлөмж
4.1. Стандарт, сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж
1. (2014) ЕБС-ийн Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөр, 16х.х., УБ
2. (2014) Судлагдахуун бүрээр Бага боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж., www.mier.mn
3. (2015) Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөр., 20х.х., УБ
4. (2015) Судлагдахуун бүрээр Суурь боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж
5. (2016) Судлагдахуун бүрээр “Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр., 16х.х., УБ
6. (2016) Монголхатан.Г., Эрт оролцооны бүтээлч сургалтын хөтөлбөр, 4х.х., УБ
7. (2016) Цэвэгмид.Ц, “Тархины саажилттай хүүхэдтэй ажиллах арга зүй” зөвлөмж. Боловсрол судлал сэтгүүл. № 08. 48-54 х.
8. (2016) ЦэвэгмидЦ., “Аутизмтай хүүхдийн хэл ярианы хөгжлийн онцлог”. зөвлөмж. УБ.

4.2. Ном, сурах бичиг, гарын авлага
1. (2014) Судлагдахуун бүрийн I-V анийн сурах бичиг, багшийн ном., УБ
2. (2015) Судлагдахуун бүрийн VIII-IX анийн сурах бичиг, багшийн ном., УБ
3. (2016) Судлагдахуун бүрээр үндэсний болон нийслэлийн сургагч багш бэлтгэх сургалтын гарын авлага., УБ
4. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн.Д., Ерөнхий боловсролын сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа хэрхэн туссаныг илрүүлэх шалгуур үзүүлэлт ба оноо, 1.0 х.х. УБ
5. (2016) “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол” сургууль багш нарт зориулсан гарын авлага., УБ
6. (2016) Пүрэв.О., Боловсролын хүрээлэнгийн түүх., 46.6 х.х, УБ: Соёмбо ХХК
7. (2016) Цэвэгмид.Ц нар., “Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсролд” багш нарт зориулсан гарын авлага., УБ
8. (2016) Түвшинжаргал. Д нар., VI-VII ангийн математикийн сургалтын материал
9. (2016) Цэвэгмид.Ц нар., Тэгш хамруулан сургах багшийн боловсролд гарын авлага., Unicef.
10. (2016) Easy English-1 англи хэлний анхан шатны дасгал ажлын дэвтэр., 8хх. УБ