Бага боловсрол

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР (2019)

ЗӨВЛӨМЖ БУЮУ СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ (2019)

ОЮУНЫ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН СУРГУУЛИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

СОНСГОЛЫН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН 29 -р ТУСГАЙ СУРГУУЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ТУСГАЙ СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР (2014)

ХАРААНЫ БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮҮХДИЙН “АХУЙН БАРИМЖАА”, “ОРОН ЗАЙ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЧИГ БАРИМЖАА” СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР