ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ХҮҮХДЭД ЗОРИУЛСАН МОНГОЛ ХЭЛ, СОЁЛЫН СУРГАЛТЫН ЖИШИГ ХӨТӨЛБӨР

Монгол Улсын төр, Засгийн газраас хилийн чанад дахь монгол иргэд, тэдний үр хүүхдийн монгол хэл, соёлын боловсролд ихээхэн анхаарч байна. Тухайлбал, УИХ-аас баталсан Боловсролын багц хуулиуд, “Монгол хэлний тухай хууль”-д дээрх асуудалтай холбогдох зүйл заалт бүхий нэмэлт өөрчлөлт оруулаад байна. Түүнчлэн Дэлгэрэнгүй

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектороос гаргасан зарим бүтээгдэхүүнүүд

Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, судалгааны тайлан, ном, сурах бичиг, гарын авлага (2016) АХБ-ны “Чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа” төсөл., “Боловсролын чанарт нөлөөлөх сургуулийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох” судалгааны тайлан. (2016) БСШУЯ., Швейцарийн хөгжлийн агентлаг., “БДБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, хичээл үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл Дэлгэрэнгүй