Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгааны чиглэл: Нэг. Дээд боловсролын хүрээнд Дээд боловсролын бодлого Бакалаврын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Дээд боловсролын менежмент Дээд боловсролын үнэлгээ Магистр болон докторын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Хоёр. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хүрээнд Мэргэжлийн боловсролын бодлого Мэргэжлийн боловсролын агуулга, хөтөлбөр Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээ Дэлгэрэнгүй

Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар). Сурах бичгийн судалгааны секторээс дараах судалгааны ажлуудыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Сурах бичгийн хэвлэлийн хуудас тооцох аргачлалын судалгаа Сурах бичигт тавигдах Дэлгэрэнгүй

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектор

Сургуулийн өмнөх, бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөр, агуулга, стандартын асуудлаар: – Суурь болон хавсарга судалгаа – Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн судалгаа (Хүрэх ерөнхий ба тодорхой үр дүн, агуулга, арга зүй, орчин, хэрэглэгдэхүүн, хүний нөөц, үнэлгээ, менежмент) – Туршилт судалгаа Дэлгэрэнгүй