Үйл ажиллагаа

26

7-р сар

Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар). Сурах бичгийн судалгааны секторээс дараах судалгааны ажлуудыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Сурах бичгийн хэвлэлийн хуудас тооцох аргачлалын судалгаа Сурах бичигт тавигдах олон улсын шаардлагыг харьцуулан судалж бүрэн дунд боловсролын сурах бичигт тавигдах шаардлагыг сайжруулах судалгаа Бага, суурь боловсролын сурах бичгийн агуулга, арга зүйн судалгаа ЕБС-ийн сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа...

26

7-р сар

Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгааны чиглэл: Нэг. Дээд боловсролын хүрээнд Дээд боловсролын бодлого Бакалаврын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Дээд боловсролын менежмент Дээд боловсролын үнэлгээ Магистр болон докторын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Хоёр. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хүрээнд Мэргэжлийн боловсролын бодлого Мэргэжлийн боловсролын агуулга, хөтөлбөр Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээ Монгол улс дахь UNEVOC төвд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын чиглэлээр хийх судалгаа Хийгдсэн судалгаа: НЭГ. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА ХОЁР. НОГООН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ САНААГ...