Хууль, эрх зүй

19

10 сар

Сайдын Тушаал

Боловсролын яамны сайдын тушаалууд

19

10 сар

БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ

СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ