СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ

8

11 сар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН XI АНГИД ЗААВАЛ СУДЛАХ “НИЙГЭМ СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ

Нийгмийн тэгш бус байдал, давхраажилт бий болж буй учир шалтгаан, үр дагавар, нийгмийн өөрчлөлтийн мөн чанарыг танин мэдэж, тоон болон чанарлаг мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлах, нэгтгэн дүгнэх аргачлалд суралцан, өөрт болон бусдадаа тохиолдсон асуудлыг шүүмжлэлт хандлагаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай болохын хамт, өөрийн амьдралын зорилгоо дэвшүүлж, түүнийхээ төлөө тууштай хөдөлмөрлөх хандлагатай болно.Энд дарж үзнэ үү

27

9 сар

Суралцахуйн удирдамж XI анги

XI ангийн Биологи, Хими, Англи хэл, Газарзүй, Математик, Физикийн хичээлийн суралцахуйн удирдамжийг нийтэлж байна. (дэлгэрэнгүй…)

14

9 сар

Суралцахуйн удирдамж

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04 -ний өдрийн А/61 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө“ -г хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 09 дүгээр сарын 11 -ний өдрийн А/23 тоот тушаалаар батлагдсан Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамжийг хүргүүлж байна. Үүнд: Заавал судлах хэсгийн XII ангийн Монголын түүх хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж - 15 хуудас Заавал судлах хэсгийн X,...