СУДАЛГАА

24

3 сар

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд

Эрдэм шинжилгээний бүтээлээс: Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа I хэсэг. 1.0 х.х. “Боловсрол судлал” сэтгүүл. №05., УБ 2. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа II хэсэг. 2.0 х.х., “Боловсрол судлал” сэтгүүл. № 08 3-15 дахь тал., УБ 3. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн.Д., Түүх, нийгмийн ухааны сургалтын агуулга, аргазүй, үнэлгээний шинэчлэлийн судалгаанаас. “Лавай” сэтгүүл. № 05.,...