Бүтээгдэхүүн

8

11 сар

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН XI АНГИД ЗААВАЛ СУДЛАХ “НИЙГЭМ СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ

Нийгмийн тэгш бус байдал, давхраажилт бий болж буй учир шалтгаан, үр дагавар, нийгмийн өөрчлөлтийн мөн чанарыг танин мэдэж, тоон болон чанарлаг мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлах, нэгтгэн дүгнэх аргачлалд суралцан, өөрт болон бусдадаа тохиолдсон асуудлыг шүүмжлэлт хандлагаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай болохын хамт, өөрийн амьдралын зорилгоо дэвшүүлж, түүнийхээ төлөө тууштай хөдөлмөрлөх хандлагатай болно.Энд дарж үзнэ үү

27

9 сар

Суралцахуйн удирдамж XI анги

XI ангийн Биологи, Хими, Англи хэл, Газарзүй, Математик, Физикийн хичээлийн суралцахуйн удирдамжийг нийтэлж байна. (дэлгэрэнгүй…)

14

9 сар

Хилийн чанад дахь монгол хүүхдэд зориулсан монгол хэл, соёлын сургалтын жишиг хөтөлбөрийн танилцуулга

БСШУС-ын сайдын тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг, Боловсролын хүрээлэнгийн Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгааны сектороос хилийн чанадад буй амьдарч буй монгол хүүхдэд зориулсан “Монгол хэл, соёл” сургалтын жишиг хөтөлбөр”-ийг (цаашид хөтөлбөр гэх) боловсрууллаа. Хөтөлбөрийг боловсруулсан ажлын хэсэгт монгол хэл уран зохиол, түүхийн багш, мэргэжилтэн, бага ангийн багш, үүний дотор хилийн чанадад амьдарч буй монгол хүүхдэд хичээл зааж буй багш нарын төлөөллөөс гадна “Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо”...

14

9 сар

Суралцахуйн удирдамж

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2017 оны 07 дугаар сарын 04 -ний өдрийн А/61 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөө“ -г хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2017 оны 09 дүгээр сарын 11 -ний өдрийн А/23 тоот тушаалаар батлагдсан Бүрэн дунд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх суралцахуйн удирдамжийг хүргүүлж байна. Үүнд: Заавал судлах хэсгийн XII ангийн Монголын түүх хичээлийн агуулгын хүрээ, суралцахуйн удирдамж - 15 хуудас Заавал судлах хэсгийн X,...

24

3 сар

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны секторын бүтээлүүд

Эрдэм шинжилгээний бүтээлээс: Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 1. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа I хэсэг. 1.0 х.х. “Боловсрол судлал” сэтгүүл. №05., УБ 2. (2016) Пүрэв.О, Цогбадрах.С., Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа II хэсэг. 2.0 х.х., “Боловсрол судлал” сэтгүүл. № 08 3-15 дахь тал., УБ 3. (2016) Пүрэв.О, Пунцагсүрэн.Д., Түүх, нийгмийн ухааны сургалтын агуулга, аргазүй, үнэлгээний шинэчлэлийн судалгаанаас. “Лавай” сэтгүүл. № 05.,...

24

2 сар

Тува хэлний сургалтын гарын авлагууд

Монгол улсын 2010 оны хүн ам, орон сууцны тооллогоор монгол улсад 5160 орчим тува иргэд амьдардаг гэсэн дүн гарсан байдаг. Тэд ихэвчлэн Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл, Ховд аймгийн төв, Буянт, Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сум болон Улаанбаатар хот, Эрдэнэт, Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Төв аймгийн нутагт оршин суудаг. Тува иргэд хэл, түүх, ёс заншил, өв соёлоо өнөөг хүртэл хадгалж үлдсэн бөгөөд хойч үедээ өвлүүлэн үлдээх чин хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг нь бидний судалгаанаас ажиглагдаж байна....

21

2 сар

Боловсролын хөтөлбөрийн судалгааны сектороос гаргасан зарим бүтээгдэхүүнүүд

Сургалтын хөтөлбөр, зөвлөмж, судалгааны тайлан, ном, сурах бичиг, гарын авлага (2016) АХБ-ны “Чадавхийг хөгжүүлэх техникийн туслалцаа” төсөл., “Боловсролын чанарт нөлөөлөх сургуулийн хүчин зүйлсийг тодорхойлох” судалгааны тайлан. (2016) БСШУЯ., Швейцарийн хөгжлийн агентлаг., “БДБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр, хичээл үйл ажиллагаанд ТХБ-ын үзэл санааг тусгах байдал” төслийн тайлан. (2016) БСШУСЯ. “X ангийн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ” судалгааны тайлан., УБ (2016) Энхжаргал,Х., “Бүтээлч эрэлхийллийн аргаар ТХБ-ын цогц чадамж төлөвшүүлэх арга...

14

2 сар

Сурах бичгийн судалгааны сектороос…

2017-2018 оны хичээлийн жилд шинээр зохиож хэвлүүлэн ЕБС-ийн сургалтад хэрэглэх дараах сурах бичиг, багшийн номын зохиогчийн багийг шалгаруулан саналыг БСШУСЯ-д хүргүүлээд байна. Үүнд: Суурь боловсрол /6-9-р анги/-ын 16 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10, 11 дүгээр анги/-ын заавал судлах хичээлийн 20 нэрийн сурах бичиг, Тусгай хэрэгцээт боловсролын 4 нэрийн сурах бичиг, Бүрэн дунд боловсрол /10-12 дугаар анги/-ын сонгон судлах хичээлийн 14 нэрийн багш.