Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар). Сурах бичгийн судалгааны секторээс...