Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгаа

Судалгааны чиглэл: Нэг. Дээд боловсролын хүрээнд Дээд боловсролын бодлого Бакалаврын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Дээд боловсролын менежмент Дээд боловсролын үнэлгээ Магистр болон докторын...