Үйл ажиллагаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар). Сурах бичгийн судалгааны секторээс...
Судалгааны чиглэл: Нэг. Дээд боловсролын хүрээнд Дээд боловсролын бодлого Бакалаврын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Дээд боловсролын менежмент Дээд боловсролын үнэлгээ Магистр болон докторын...