Байгалийн ухаан

Орчин үед бид илүү өндөр хурдны, тасралтгүй сүлжээний орчинд ажиллаж, амьдрах болж байгаатай уялдан мэдээллийн хамгаалалт, аюулгүй байдлын асуудал илүү чухлаар тавигдах...
Playing with fire
BLACKPINK - Playing with fire [video width="768" height="432" src="https://www.youtube.com/watch?v=jHZC3q9KzyY"]