Үйл явдлын мэдээ

ЕАБХАБ-ын ҮЦАЭДК-аас Төв Азийн орнуудад боловсролын хөтөлбөр (хос болон олон хэлт) хэрэгжүүлдэг билээ. Энэхүү хөтөлбөрт Казахстан, Киргизстан, Таджикистан зэрэг улс хамрагддаг байна....
Боловсролын хүрээлэнгийн СБСОСС-ын мэргэжил, арга зүйн удирдлагын доор БШУ-ны сайдын 2020 оны А/88 тоот тушаалаар батлагдсан багийн бүрэлдэхүүн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл,...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яам, Боловсролын хүрээлэн, Боловсролын Хүрээлэнгийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжил, боловсрол, арга зүйн сектор, Тэгш хамруулан сургах боловсролыг дэмжих төв...
Боловсролын хүрээлэн нь Монгол хүүхдийн хөгжлийн онцлогийг судлах 1-р шатны судалгааг 2014 онд, 2-р шатны судалгааг 2019 онд хийж үр дүнг нь...
Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх зорилтуудад бага насны хүүхдийн эрүүл мэнд, хоол тэжээл, асаргаа халамж, хамгаалал, хөгжил боловсролыг цогцоор нь дэмжих бодлого боловсруулахыг...
Засгийн Газраас Улсын Их Хуралд Боловсролын ерөнхий хууль болон түүнийг дагалдан гарах салбарын бусад хуулиудын төслийг өргөн барьсан. Энэ ажлын хүрээнд  УИХ-ын...
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, “Тогтвортой хөгжлийн боловсрол II” төслөөс санхүүжүүлэн, хэрэгжүүлж буй “Сургуулийн орчинд сэтгэл зүйч ажиллуулах” төсөл амжилттай хэрэгжиж байна. Одоогоор “Тогтвортой...
БШУЯ-ны харъяа Боловсролын Хүрээлэнгээс “ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ-II” төслийн хүрээнд, ШХА-ийн санхүүжилтээр боловсруулан гаргасан “Тогтвортой хөгжлийн зорилгын төлөөх боловсролыг  суралцахуйд интеграцчилах арга зүй”...
БШУЯ, БМДИ, Боловсролын хүрээлэнгээс хамтран 21 аймаг 9 дүүрэгт ажиллаж байгаа ЕБС-ийн бага ангийн багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх 4...
БШУЯ, Боловсролын хүрээлэнгээс БМДИ, НТБҮТ, ХЧМЗБХ хамтран гадаад дахь монгол хүүхдэд эх хэл, соёлын хичээл зааж буй багш нарт мэргэжил, арга зүйн...