Заавар, зөвлөмж

Тусгай хэрэгцээт боловсролын теле хичээлийн агуулгыг хүүхдэдээ эзэмшүүлэхэд эцэг эх, асран хамгаалагчид өөрсдийн өдөр тутмын ажлаа зохицуулж, хүүхдэдээ аль болох их цагийг...
Сургууль, цэцэрлэгийн хорио цээртэй холбогдон эцэг эхчүүд гэр бүлийн орчинд хүүхдийнхээ хөгжлийг дэмжих  нь чухал юм. Иймд бид тусгай хэрэгцээт боловсролын хүүхдийн...
http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/04/aguulga.arga-zui.pdf
Боловсролын хүрээлэнгээс “Багшийн журнал” хөтлөх зааврыг боловсруулж, хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Улсын Онцгой комиссын шийдвэрээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг тогтоож, бүх шатны боловсролын...