Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IV сарын 12 – IV сарын 30

Ерөнхий болон сургуулийн өмнөх боловсролын 2020-2021 оны хичээлийн жилийн хоёрдугаар улирлын сургалтын үйл ажиллагааны хүрээнд 2021 оны 4 дүгээр сарын 12-с 30-ний өдрүүдэд телевизүүдээр цацагдах теле-хичээлийн сэдэв, зайн болон цахим сургалтын зохион байгуулалтын хуваарь.