1 ДҮГЭЭР САРД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАХ ЦАХИМ ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ХУВААРЬ

Сурагчдын амралтын үеийн сургалтын хөтөлбөрийг дэмжих үйл ажиллагаа

Зохион байгуулагдах хугацаа:

 • 2021 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдөр.
 • 10-11 цагт.

Оролцогчид:

 • БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд
 • Багш нэр
 • Арга зүйчид
 • Судлаачид

Ахлах ангийн сурагчдын мэргэжил сонголт

Зохион байгуулагдах хугацаа:

 • 2021 оны 1 дүгээр сарын 14-ны өдөр.
 • 10-11 цагт.

Оролцогчид:

 • БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд
 • Сурагчид
 • Багш нар
 • Арга зүйчид
 • Судлаачид

Сурагчдын сурах үйлийн тулгамдаж буй асуудал, эцэг эхийн дэмжлэг-I

Зохион байгуулагдах хугацаа:

 • 2021 оны 1 дүгээр сарын 21-ны өдөр.
 • 10-11 цагт.

Оролцогчид:

 • БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд
 • Сурагчид
 • Эцэг эхчүүд
 • Багш нар
 • Арга зүйчид
 • Судлаачид

Сурагчдын сурах үйлийн тулгамдаж буй асуудал, багш эцэг эх асран хамгаалагчдын дэмжлэг-II

Зохион байгуулагдах хугацаа:

 • 2021 оны 1 дүгээр сарын 28-ны өдөр.
 • 10-11 цагт.

Оролцогчид:

 • БСУГ-ын дарга, мэргэжилтнүүд
 • Сурагчид
 • Эцэг эхчүүд
 • Багш нар
 • Арга зүйчид
 • Судлаачид