Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IX сарын 23- XII сарын 4

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 19-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/11/A52-.pdf

(11 дүгээр сарын 23-наас 12 дугаар сарын 4-ний өдөр)