Теле хичээлийн агуулга, хуваарь IX сарын 11-20

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр  сарын 11-ний өдрийн “Теле хичээлийн агуулга, хуваарь батлах тухай” А/51 дүгээр тушаал

(11 дүгээр сарын 11-нээс 20-ны өдөр)

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/11/tushaal51.pdf