Зөвлөмж боловсруулж байна

Шинэ төрлийн коронавирусын дэгдэлт, халдвараас хүн амыг урьдчилан сэргийлж, хамгаалах чиглэлээр авах арга хэмжээний хүрээнд өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн танхимын сургалтыг түр зогсоосонтой холбоотойгоор 2019-2020 оны хичээлийн жилд зохион байгуулсан теле хичээлийн агуулгыг бататгах, 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах урьдач нөхцөлийг сайжруулах, багшлах арга зүй (ээлжит хичээл) -д дэмжлэг үзүүлэх, ЕБС-ийн сургалтын үйл ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэх, сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжихэд чиглэсэн багшлах арга зүйн зөвлөмж боловсруулах ажлын хэсгийн 2 удаагийн хэлэлцүүлгийг 2020 оны 06 дугаар сарын 23, 7 дугаар сарын 2 ний өдрүүдэд БХО-ны 405 тоотод зохион байгууллаа.


Тус хэлэлцүүлэгт БСШУСЯ-ны холбогдох мэргэжилтнүүд, Боловсролын Хүрээлэнгийн ЭША-ууд, БМДИ-ийн Арга зүйчид, ажлын хэсгийн гишүүд оролцож, зөвлөмжийн бүтэц, агуулгын талаар санал солилцов. Зөвлөмж боловсруулах ажлын явцын талаар зарим судлагдахуунууд танилцуулга хийж сайжруулах саналыг тусган хэрэгжүүлэхээр болов.