Судалгаанд оролцоно уу.

Монгол улсын засгийн засгийн газраас зарласан өндөржүүлсэн бэлэн байдлын онцгой нөхцөлд явуулж буй сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой судалгааг эцэг эх, сурагчдаас авч байна. Та бүхэн судалгаанд оролцож бидний ажилд дэмжлэг үзүүлнэ үү


Боловсролын хүрээлэн, Хүний хөгжлийн судалгааны сектор


Эцэг, эхээс авах судалгаа

bit.ly/miersud1


Сурагчаас авах судалгаа

http://bit.ly/miersuragch