Теле-хичээлийн агуулга хуваарь

Боловсролын хүрээлэнгийн захирлын 2020 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн А/03 тоот тушаалаар СӨБ, ерөнхий боловсролын сургуулийн теле хичээлийн агуулга, хуваарийг баталлаа.

Доорх холбоосоор татаж авна уу

http://www.mier.mn/wp-content/uploads/2020/03/А03_full.pdf