Улсын онцгой байдлын комиссын шийдвэрээр цэцэрлэг, сургуулийн сургалт үйл ажиллагааг түр зогсоосонтой холбогдуулан сургалтын агуулгыг нөхөх теле хичээл