Боловсролын хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн хурал хуралдав

Боловсролын хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн хурал хуралдаж дараах асуудлуудыг хэлэлцэв.

1. Эрдмийн зөвлөлийн шинэчилсэн дүрэм

2. Боловсролын хүрээлэнгийн 2019 оны судалгааны ажлын тайлан

3. “Хорин нэгдүгээр зууны монгол суралцагчийн цогц чадамжийг боловсролын түвшингээр тогтоох нь” судалгааны арга зүй.

4. “Дээд боловсролын багшийн зөөлөн чадварын үнэлгээ судалгаа” -ны арга зүй

5. Судлагдахуун болон хэлийг интеграцчилан суралцахуй-туршилтын судалгааны арга зүй.

6. Л.Оюуны “Иргэдийн санхүүгийн боловсролын онол, арга зүйн үндэслэл” шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл