Монгол ёс, хүмүүжил хичээлийн сурах бичиг

Монгол ёс, хүмүүжил 1-5 дугаар ангийн сурах бичгийн зохиогчийн эхийг та бүхэн хичээл сургалтын үйл ажиллагаандаа чиглүүлэг болгон ашиглана уу. Уг зохиогчийн эх нь хяналтын уншилт бүрэн хийгдээгүй байгааг анхаарна уу. Та бүхнээс зохиогчийн эхийг сургалт, үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх, санал өгөхөөс бусад хэлбэрээр ашиглахгүй (Share хийхгүй, постлохгүй г.м) байхыг хүсье.