Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд ангийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд ашиглах сурах бичгүүдийн жагсаалт

Бага ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу.

Ахлах ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу

VI анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл VI Шинээр гарна
2 Уран зохиол VI Шинээр гарна
3 Үндэсний бичиг VI Шинээр гарна
4 Математик VI 2015  
4 Мэдээллийн технологи VI 2015  
5 Байгалийн ухаан VI 2015  
6 Түүх VI 2015  
7 Дизайн технологи VI 2017  
8 Англи хэл VI (CD-тэй) 2015  
9 Иргэний боловсрол VI 2013  

VI – VII анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Дүрслэх урлаг VI – VII 2017  
2 Хөгжим VI-VII (CD-тэй) Шинээр гарна

VII анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл VII Шинээр гарна
2 Уран зохиол VII Шинээр гарна
3 Үндэсний бичиг VII Шинээр гарна
4 Математик VII 2015  
5 Мэдээллийн технологи VII 2015  
6 Физик VII 2017  
7 Биологи VII 2017  
8 Хими VII 2015  
9 Газарзүй VII Шинээр гарна
10 Түүх VII 2015  
11 Нийгэм судлал VII 2017  
12 Дизайн технологи VII 2017  
13 Англи хэл VII (CD-тэй) 2015  
14 Орос хэл VII (CD-тэй) 2017  
15 Иргэний боловсрол 2013  

VII – VIII анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Дүрслэх урлаг VI-VII 2017
2 Хөгжим VI-VII (CD-тэй) 2017

VII анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл VIII 2017  
2 Уран зохиол VIII 2017  
3 Үндэсний бичиг VIII 2017  
4 Математик VIII 2015  
5 Мэдээллийн технологи VIII 2015  
6 Физик VIII 2015  
7 Биологи VIII 2015  
8 Хими VIII 2015  
9 Газарзүй VIII Шинээр гарна
10 Түүх VIII 2015  
11 Нийгэм судлал VIII 2017  
12 Дизайн технологи VIII 2015  
13 Англи хэл VIII (CD-тэй) 2015  
14 Орос хэл VIII (CD-тэй) 2015  
15 Иргэний боловсрол VIII 2013  

VIII – IX анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Хөгжим VIII-IX 2017  

VII анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл IX 2017  
2 Уран зохиол IX 2017  
3 Үндэсний бичиг IX 2017  
4 Математик IX 2015  
5 Мэдээллийн технологи IX 2015  
6 Физик IX 2015  
7 Биологи IX 2015  
8 Хими IX 2015  
9 Газарзүй IX Шинээр гарна  
10 Түүх IX 2015  
11 Нийгэм судлал IX 2017  
12 Дизайн технологи IX 2015  
13 Англи хэл IX (CD-тэй) 2015  
14 Орос хэл IX (CD-тэй) 2015  
15 Иргэний боловсрол IX 2013