Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн 2018-2019 оны хичээлийн жилд ашиглах сурах бичгүүдийн жагсаалт

Дунд ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу.

Ахлах ангиудын сурах бичгийн жагсаалтыг үзэх бол энд дарна уу

I анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Бэлтгэл I 2014  
2 Монгол хэл I 2014  
3 Математик I 2014  
4 Хүн ба орчин I 2014  
5 Дүрслэх урлаг, технологи I 2014  
6 Хөгжим (CD -тэй) I 2014  
7 Иргэний боловсрол I 2011  

II анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл II 2014  
2 Математик II 2014  
3 Хүн ба орчин II 2014  
4 Дүрслэх урлаг, технологи II 2014  
5 Хөгжим (CD -тэй) II 2014  
6 Иргэний боловсрол II 2011  

III анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл III 2014  
2 Математик III 2014  
3 Хүн ба орчин III 2014  
4 Дүрслэх урлаг, технологи III 2014  
5 Хөгжим (CD -тэй) III 2014  
6 Иргэний боловсрол III 2011  

IV анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл IV 2014  
2 Математик IV 2014  
3 Хүн ба орчин IV 2014  
4 Хүн байгаль IV 2014  
5 Дүрслэх урлаг, технологи IV 2014  
6 Хөгжим (CD -тэй) IV 2014  
7 Иргэний боловсрол IV 2012  

V анги

Сурах бичгийн нэршил Он Сурах бичиг
1 Монгол хэл V 2014  
2 Математик V 2014  
3 Хүн ба нийгэм V 2014  
4 Хүн байгаль V 2014  
5 Дүрслэх урлаг, технологи V 2014  
6 Хөгжим (CD -тэй) V 2014  
7 Иргэний боловсрол V 2012  
8 Англи хэл (CD-тэй) V 2014