2017-2018 оны хичээлийн жилд зах зээлд худалдаалах сурах бичгийн жагсаалт, үнийн дээд хязгаар, сурах бичиг худалдах компаний нэрс

 

 

Анги

 

 

Сурах бичгийн нэршил

 Худалдах үнэ

/төгрөгөөр/

 

Хэвлэлийн компани

 

Анх хэвлэсэн он

 

Худалдаанд гарах хугацаа

1  

 

 

 

 

 

VI

1 Монгол хэл VI 2,800  

 

“Тэнгэрлэг үсэг” ХХК

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

2 2 Уран зохиол 6 2,500
3 3 Иргэний боловсрол VI 2,100
4 4 Эх хэл /Казах хэл/ VI 6,200
5 5 Математик VI 3,100  

 

 

“Мөнхийн үсэг” ХХК

 

 

 

2015

6 6 Мэдээллийн технологи VI 1,300
7 7 Байгалийн ухаан VI 2,700
8 8 Түүх VI 1,700
9 9 Англи хэл VI  (CD-тэй) 4,200
10 10 Монгол бичиг I 2,400 “Соёмбо принтинг” ХХК 2014
11 11 Дизайн технологи VI 2,800  

“Адмон принт” ХХК

 

2017

12  

VI-VII

12 Дүрслэх урлаг VI-VII 2,900
13 13 Хөгжим VI-VII (CD-тэй) 4,050 Мөнхийн үсэг ХХК
14  

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

1 Монгол хэл VII 2,400  

 

“Соёмбо принтинг” ХХК

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

15 2 Уран зохиол I 2,400
16 3 Монгол бичиг II 2,200
17 4 Эх хэл (Казак хэл) VII 5,200
18 5 Математик VII 2,800  

 

 

 

 

 

“Мөнхийн үсэг” ХХК

 

 

 

2015

19 6 Мэдээллийн технологи VII 1,300
20 7 Хими VII 1,600
21 8 Түүх VII 2,400
22 9 Англи хэл VII  (CD-тэй) 4,200
23 10 Ф изик VII 2,700  

 

 

2017

24 11 Биологи VII 2,700
25 12 Нийгэм судлал VII 1,900
26 13 Дизайн технологи VII 2,700
27 14 Орос хэл VII (CD-тэй) 2,500
28 15 Газар зүй I 2,800 “Сэлэнгэ пресс” ХХК 2014
29 16 Иргэний боловсрол VII 2,000 “Адмон принт” ХХК 2013
30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

1 Математик VIII 2,800  

 

 

 

 

 

“Соёмбо принтинг” ХХК

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

31 2 Мэдээллийн технологи VIII 1,200
32 3 Ф изик VIII 2,300
33 4 Биологи VIII 2,300
34 5 Хими VIII 2,300
35 6 Түүх VIII 2,200
36 7 Дүрслэх урлаг VIII 1,500
37 8 Дизайн технологи VIII 1,500
38 9 Англи хэл VIII (CD-тэй) 3,000
39 10 Орос хэл VIII  (CD-тэй) 3,000
40 11 Иргэний боловсрол VIII 1,900 2013
41 12 Монгол хэл VIII 2,700  

 

“Мөнхийн үсэг” ХХК

 

 

 

 

2017

42 13 Уран зохиол VIII 2,700
43 14 Үндэсний бичиг VIII 2,700
44 15 Газарзүй VIII 1,900
45 16 Нийгэм судлал VIII 1,850  

“Адмон принт” ХХК

46 17 Казах хэл, уран зохиол VIII 7,750
47 VIII-IX 18 Хөгжим VIII-IX (CD-тэй) 3,600

 

48  

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

1 Математик IX 3,200  

 

“Битпресс” ХХК

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

49 2 Мэдээллийн технологи IX 1,400
50 3 Хими IX 3,000
51 4 Орос хэл IX (CD-тэй) 2,700
52 5 Ф изик IX 2,600  

 

 

“Соёмбо принтинг” ХХК

 

 

 

2015

53 6 Биологи IX 2,600
54 7 Түүх IX 2,300
55 8 Дизайн технологи IX 1,600
56 9 Англи хэл IX (CD-тэй) 3,000
57 10 Иргэний боловсрол IX 2,000  

 

“Мөнхийн үсэг” ХХК

2013
58 11 Үндэсний бичиг IX 2,700  

 

 

2017

59 12 Газарзүй IX 1,900
60 13 Нийгэм судлал IX 1,900
61 14 Монгол хэл IX 2,900  

“Адмон принт” ХХК

62 15 Уран зохиол IX 2,900
63  

 

 

 

 

 

 

 

X

1 Зураг зүй технологи I 4,000  

“Содпресс” ХХК

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

64 2 Мэдээлэл зүй V 4,000
65 3 Монгол хэл X 2,900  

 

 

 

 

Мөнхийн үсэг ХХК

 

 

 

 

 

 

 

2017

66 4 Уран зохиол X 1,600
67 5 Математик X 4,200
68 6 Биологи X 2,900
69 7 Физик X 2,900
70 8 Хими X 2,900
71 9 Монголын түүх X 1,600
72 10 Нийгэм судлал X 2,900
73 11 Газарзүй X 2,900
74 12 Англи хэл X (CD-тэй) 4,650  

“Битпресс” ХХК

75 13 Орос хэл X (CD-тэй) 4,650
76 14 Бизнес судлал X 3,550
77 X-XI 15 Үндэсний бичиг X-XI 3,100 Соёмбо принтинг ХХК
78  

 

 

 

 

 

 

 

XI

1 Зураг зүй технологи II 3,600  

“Мөнхийн үсэг” ХХК

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

79 2 Мэдээлэл зүй VI 3,600
80 3 Нийгмийн ухаан V 4,100
81 4 Монгол хэл XI 1,900  

 

 

 

 

 

 

Соёмбо принтинг ХХК

 

 

 

 

 

 

 

2017

82 5 Уран зохиол XI 1,900
83 6 Математик XI 4,400
84 7 Монголын түүх XI 1,900
85 8 Газарзүй XI 3,200
86 9 Биологи XI 3,200
87 10 Ф изик XI 3,200
88 11 Хими XI 3,200
89 12 Англи хэл XI (CD-тэй) 5,200
90 13 Орос хэл XI (CD-тэй) 5,200
91 14 Бизнес судлал XI 1,900
92  

 

 

 

 

 

XII

1 Монгол хэл, уран зохиол XII 3,200  

“Адмон принт” ХХК

 

2014

 

 

 

 

2017.07.05-ны өдрөөс 2018.06.10- ны өдрийг хүртэл

93 2 Зураг зүй, технологи III 2,700
94 3 Ф изик VI 2,900
95 4 Мэдээлэл зүй VII 1,700  

 

“Эдмаркет” ХХК

 

 

2014

96 5 Математик XII 3,300
97 6 Нийгмийн ухаан VI 3,000
98 7 Биологи VI 2,900
99 8 Хими V 2,800  

“Содпресс” ХХК

 

2014

100 9 Газарзүй VI 2,900
101 10 Англи хэл (CD–тэй) 3,000
Дундаж үнэ 2,852 Нийт 8 ХХК