ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН XI АНГИД ЗААВАЛ СУДЛАХ “НИЙГЭМ СУДЛАЛ” ХИЧЭЭЛИЙН СУРАЛЦАХУЙН УДИРДАМЖ

Нийгмийн тэгш бус байдал, давхраажилт бий болж буй учир шалтгаан, үр дагавар, нийгмийн өөрчлөлтийн мөн чанарыг танин мэдэж, тоон болон чанарлаг мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлах, нэгтгэн дүгнэх аргачлалд суралцан, өөрт болон бусдадаа тохиолдсон асуудлыг шүүмжлэлт хандлагаар үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадвартай болохын хамт, өөрийн амьдралын зорилгоо дэвшүүлж, түүнийхээ төлөө тууштай хөдөлмөрлөх хандлагатай болно.Энд дарж үзнэ үү