БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

“БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН (БХ) – ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Сургалтын зорилго:

  • Байгууллагын чадамжийг дээшлүүлэх
  • Байгууллагын тогтвортой хөгжих төлөвлөгөө хэлэлцэх, боловсруулах
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын судалгааны аргазүйг дээшлүүлэх

Хугацаа: 2017.09.21, 22-ны өдөр
Сургалтанд оролцогчид: Боловсролын хүрээлэнгийн ажилтнууд
Зохион байгуулах газар: “Багабаян – Энхийн төлөө цогцолбор төв”-ийн сургалтын танхим
Хүлээгдэж буй үр дүн:

  • Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалууд байгууллагын болон ажилтнуудын хөгжилд нөлөөлсөн байна\
  • БХ-ийн ЭША-ууд мэдээлэл боловсруулах аргазүйн мэдлэгээ дээшлүүлсэн байна.
  • БХ-ийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгах саналууд гарсан байна.

Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү!