Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар).

 1. Сурах бичгийн судалгааны секторээс дараах судалгааны ажлуудыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:
  Сурах бичгийн хэвлэлийн хуудас тооцох аргачлалын судалгаа
 2. Сурах бичигт тавигдах олон улсын шаардлагыг харьцуулан судалж бүрэн дунд боловсролын сурах бичигт тавигдах шаардлагыг сайжруулах судалгаа
 3. Бага, суурь боловсролын сурах бичгийн агуулга, арга зүйн судалгаа
 4. ЕБС-ийн сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа хэрхэн туссаныг илрүүлэх шалгуур боловсруулах судалгаа
 5. 2016 онд судлаач бие даан бичиж хэвлүүлсэн ЭШ-ний өгүүлэл-5
 6. 2016 онд судлаачид хамтран бичиж бичиж хэвлүүлсэн ЭШ-ний өгүүлэл-14
 7. Олон улсын ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлийн тоо-5
 8. Үндэсний хэмжээний ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн илтгэлийн тоо-10
 9. Судлаач бие даан хэлэлцүүлсэн илтгэлийн тоо-7
 10. Суурь боловсролын шинээр зохиогдсон сурах бичиг багшийн номын зохиогчийн эрхийн гэрчилгээг оюуны өмчийн газраас гаргуулан авч баталгаажуулсан
 11. БСШУЯ-ны сайдын 2009 оны 131-тушаалаар батлагдсан журмын 2.5 дахь заалтаар Бага боловсролын /I-V/ ангийн 35 нэрийн сурах бичиг 27 нэрийн орчуулгын сурах бичиг , /VI-IX/-ийн 43 нэрийн сурах бичиг, нөхөн хангалтаар хэвлэгдэх 105 нэрийн сурах бичиг /2016-2017 оны хичээлийн жил / хийгджээ.
 12. Бага суурь боловсролын сурах бичгийн уншиж хийгдэх засварыг зохиогчдын багтай тохиролцож зассан.
 13. Хэвлэгдэх явц түгээлтэнд хэвлэлийн компаниудад хяналт тавьж ажилласан.