Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгаа

26

7-р сар

Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгаа, арга зүй, сургалт сурталчилгааны чиглэлээр ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа талаар товч мэдээлэл (Сүүлийн нэг жилийн байдлаар). Сурах бичгийн судалгааны секторээс дараах судалгааны ажлуудыг 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: Сурах бичгийн хэвлэлийн хуудас тооцох аргачлалын судалгаа Сурах бичигт тавигдах олон улсын шаардлагыг харьцуулан судалж бүрэн дунд боловсролын сурах бичигт тавигдах шаардлагыг сайжруулах судалгаа Бага, суурь боловсролын сурах бичгийн агуулга, арга зүйн судалгаа ЕБС-ийн сурах бичигт тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа...