Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгаа

26

7-р сар

Дээд болон мэргэжлийн боловсролын судалгааны секторын үйл ажиллагаа

Судалгааны чиглэл: Нэг. Дээд боловсролын хүрээнд Дээд боловсролын бодлого Бакалаврын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Дээд боловсролын менежмент Дээд боловсролын үнэлгээ Магистр болон докторын сургалтын агуулга, хөтөлбөр Хоёр. Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын хүрээнд Мэргэжлийн боловсролын бодлого Мэргэжлийн боловсролын агуулга, хөтөлбөр Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээ Монгол улс дахь UNEVOC төвд мэргэжлийн боловсрол, сургалтын чиглэлээр хийх судалгаа Хийгдсэн судалгаа: НЭГ. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН БИЕИЙН ТАМИРЫН ХИЧЭЭЛИЙН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР, ХЭРЭГЖИЛТИЙН СУДАЛГАА ХОЁР. НОГООН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ САНААГ...