Үйл явдлын мэдээ

16

10 сар

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” СУРГАЛТЫН ТАЙЛАН

“БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН (БХ) – ИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР
Сургалтын зорилго:

  • Байгууллагын чадамжийг дээшлүүлэх
  • Байгууллагын тогтвортой хөгжих төлөвлөгөө хэлэлцэх, боловсруулах
  • Эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын судалгааны аргазүйг дээшлүүлэх

Хугацаа: 2017.09.21, 22-ны өдөр
Сургалтанд оролцогчид: Боловсролын хүрээлэнгийн ажилтнууд
Зохион байгуулах газар: “Багабаян – Энхийн төлөө цогцолбор төв”-ийн сургалтын танхим
Хүлээгдэж буй үр дүн:

  • Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалууд байгууллагын болон ажилтнуудын хөгжилд нөлөөлсөн байна\
  • БХ-ийн ЭША-ууд мэдээлэл боловсруулах аргазүйн мэдлэгээ дээшлүүлсэн байна.
  • БХ-ийн стратеги төлөвлөгөөнд тусгах саналууд гарсан байна.

Энд дарж дэлгэрэнгүйг үзнэ үү!

2

5 сар

Дотоод сургалтын зургуудаас

Боловсролын хүрээлэнгийн судлаачид ИНЧОНЫ ТУНХАГЛАЛ Тогтвортой хөгжлийн зорилго 4 хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээний асуудлаар дотоод сургалт зохион байгуулав.

20

4 сар

Сургуулийн өмнөх боловсролын талаар баримталж буй бодлого, хэрэгжүүлэх арга зам

БСШУСЯ, Боловсролын хүрээлэн хамтран аймаг нийслэлийн боловсрол соёл, урлагийн газар хэлтэсийн сургуулийн өмнөх боловсрол хариуцсан мэргэжилтэнүүдэд “СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ” сэдэвт семинарыг 2017 оны 4 дүгээр сарын 18,19-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус семинар нь сургуулийн өмнөх боловсролын талаар баримталж буй бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулах, сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, харилцан туршлага солилцох зорилготой. НҮБ-ын Хүүхдийн сангийн хамт олонд...

3

3 сар

Монгол улсын их, дээд сургуулийн магистр, докторын сургалтын өнөөгийн байдал

Монгол Улсад 2015-2016 оны хичээлийн жилд дээд боловсролын 101 сургалтын байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэдгээрээс төрийн өмчийн 14, төрийн бус өмчийн 59 сургууль магистр, докторын түвшний сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байна. Магистрын 374 мэргэжлийн 71 багц, докторын 243 мэргэжлийн 49 багц хөтөлбөрөөр магистрантурт 19005, докторантурт 3325 суралцагч суралцжээ . Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тоо 2002-2003 оны хичээлийн жилд хамгийн оргил үе буюу 185-д хүрч өссөн бол түүнээс хойш их,...

3

3 сар

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах арга зүйн асуудал сэдэвт мэдээлэл хийв

Засгийн газар Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлалын төслийг, төрийн захиргааны төв байгууллага төрөөс баримтлах бодлого, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын төслийг, төрийн захиргааны төв байгууллага болон Монгол Улсын Ерөнхий сайд, Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн захиргааны байгууллага үндэсний хөтөлбөрийн төслийг хэрхэн боловсруулах, төлөвлөгөө, арга зүйн асуудалыг хөндөж, секторын хамт олонд тодорхой мэдээлэл өгсөн. Үүнд: Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх; Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээнд үндэслэн хөгжлийн...