Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгааны сектор

Зорилго:

Монгол Улсын үндэстний цөөнхийн хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангах талаар Боловсролын яамнаас явуулах бодлогын үндсийг боловсруулж, гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн туслалцаа үзүүлнэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн зорилтууд:

  • Судалгааны онол, практик, арга зүйг сайжруулах, судлаачдыг мэргэшүүлэх
  • Үндэстний цөөнхийн хүүхдийн сурч боловсрох нөхцөл байдлын талаар судалгаа явуулах
  • Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг боловсруулах, боловсронгуй болгох
  • ЕБС -ийн сурах бичиг, сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэх, боловсруулах, арга зүйг боловсруулах
  • Багш нарын хөгжлийг дэмжих
  • Үндэстний цөөнхийн хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангаж хамгаалахтай холбогдон үүсэж буй харилцаанд оролцогчдыг судалгааны мэдээллээр хангах

Ажилтан, албан хаагчид:

# Албан тушаал Овог нэр Холбогдох утас Холбогдох хаяг
1 Секторын эрхлэгч, гадаад дахь монгол хүүхдийн боловсролын судалгаа хариуцсан ЭША У.Туяа 318424 tuya@mier.mn
2 Үндэсний цөөнхийн хүүхдийн монгол хэлний боловсролын судалгаа хариуцсан ЭША Д.Баттогтох battogtokh@mier.mn
3 Үндэсний цөөнхийн хүүхэд /казак/ -ийн эх хэлний боловсролын судалгаа хариуцсан ЭША Ж.Зүлмира zulmira@mier.mn
4 Үндэсний цөөнхийн хүүхэд /тува/ -ийн эх хэлний боловсролын судалгаа хариуцсан ЭША Х.Гансух gansukh@mier.mn
5 Үндэсний цөөнх болон гадаад дахь монгол хүүхдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, орчны судалгаа хариуцсан ЭША А.Ханат khanat@mier.mn