Сурах бичиг, сургалтын орчны судалгааны сектор

Зорилго:

Сурах бичиг, сургалтын орчны тогтолцоог боловсронгуй болгох, сурах бичиг судлалыг хөгжүүлэх

Чиг үүрэг:

  • Сурах бичгийн онол-арга зүйн эрдэм-шинжилгээ, судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх, сурах бичгийг зохиох, бүтээх, хэвлэх стандарт шаардлагыг боловсруулах, сурах бичгийг зохиох зохиогчийг мэргэжил арга зүйн нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах
  • Сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүн, уралж, бодис, материалын жишиг, нормативыг боловсруулах, лабораторийн аюулгуй ажиллагааны горим, шаардлагыг боловсруулах

Ажилтан, албан хаагчид:

7Сурах бичгийн төлөвлөлт, хангалтын судалгаа хариуцсан ЭШАГ.Байгалмаа

# Албан тушаал Овог нэр Холбогдох утас Холбогдох хаяг
1 Секторын эрхлэгч,сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Алтангэрэл 70129808 altangerel@mier.mn
2 Байгалийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША С.Цогбадрах tsogbadrakh@mier.mn
3 Математик, мэдээлэл зүйн сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Г.Гантогтох gantogtokh@mier.mn
4 Хүмүүнлэгийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША М.Хүрэлтогоо khureltogoo@mier.mn
5 Нийгмийн ухааны сурах бичгийн судалгаа хариуцсан ЭША Д.Пунцагсүрэн puntsagsuren@mier.mn
6 Сурах бичгийн технологийн судалгаа хариуцсан ЭША Н.Хулан khulan@mier.mn