Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Монголын боловсролын хөгжлийн чиг хандлагыг үндэсний хэмжээнд тодорхойлно.

Эрхэмлэх зарчим

Эрдэм шинжилгээ, судлагааны ажил нь: “Монгол улс – Монгол хүн” төвтэй, хэрэгцээтэй, Үр ашигтай. Хараат бус байх

Алсын хараа

Боловролын эрдэм шинжилгээ судалгааны түвшин, чанарыг дэлхийн жишигт хүргэнэ.

Үйл ажиллагааны үндсэн зорилтууд

  • Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, шийдвэрийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсруулах
  • Бүх шатны боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаа хангах
  • Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, судлаачдын мэргэжил боловсролыг боловсрол судлалын чиглэлээр дээшлүүлэх
  • Боловсрол судлалын шинэжлэх ухааны судалгааны мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх, соён гэгээрүүлэх

Цаашдын зорилт

  • Монгол хүүхдийн сурах чадварын судалгаа
  • Монгол хүний хөгжлийн стандарт тогтоох судалгаа
  • Бүх шатны боловсролын хөгжлийн бодлогын судалгаа
  • Боловсролын үндэсний стандарт (агуулга, аргазүй, үнэлгээ, багш, орчин…)
  • ЕБС -ийн сурах бичиг, багшийн гарын авлага
  • Боловсролын чанарын үнэлгээний системийн судалгаа

Боловсролын хүрээлэнгийн бүтэц

Бүтэц