Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын боловсролын хөгжлийн онол, аргазүйн судалгаа, сургалт, мэдээллийн чанарыг сайжруулж, хөгжингүй орнуудын жишигт хүргэж Монгол улсын боловсролын шинэчлэл, өөрчлөлт, хөгжлийн чиг зүгийг тодорхойлогч байна.

Эрхэмлэх зарчим

Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил нь: Монгол улс – Монгол хүн төвтэй, хэрэгцээтэй, Үр ашигтай. Хараат бус байх

Алсын хараа

Олон улсын жишигт хүрсэн эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндэсний тэргүүлэх институт болох

Үйл ажиллагааны үндсэн зорилтууд

  • Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, шийдвэрийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг боловсруулах
  • Бүх шатны боловсролын эрдэм шинжилгээ, арга зүйн байгууллагыг мэргэжил арга зүйн удирдлагаа хангах
  • Боловсролын байгууллагын удирдах ажилтан, багш, судлаачдын мэргэжил боловсролыг боловсрол судлалын чиглэлээр дээшлүүлэх
  • Боловсрол судлалын шинжлэх ухааны судалгааны мэдээллийг түгээн дэлгэрүүлэх, соён гэгээрүүлэх

Цаашдын зорилт

  • Монгол хүүхдийн сурах чадварын судалгаа
  • Монгол хүний хөгжлийн стандарт тогтоох судалгаа
  • Бүх шатны боловсролын хөгжлийн бодлогын судалгаа
  • Боловсролын үндэсний стандарт (агуулга, аргазүй, үнэлгээ, багш, орчин…)
  • ЕБС -ийн сурах бичиг, багшийн гарын авлага
  • Боловсролын чанарын үнэлгээний системийн судалгаа

Боловсролын хүрээлэнгийн бүтэц

Бүтэц